Azijos studijos Lietuvoje

Rašomos disertacijos


Atsiprašome, šiuo metu įrašų nėra...

Apgintos disertacijos

Ankstyvosios konfucinės etikos pobūdis šiuolaikinėse filosofijos kontroversijose

Autorius: Vytis Silius
Mokslo įstaiga: Vilniaus universitetas
Gynimo metai: 2014

Disertacijos tyrimo objektas – dabartinis nesutarimas tarp dviejų filosofinių ankstyvosios konfucinės etikos interpretacijų Vakaruose: konfucinės dorybių etikos ir konfucinės vaidmenų etikos. Disertacijoje tiriami skirtingi aiškinimai kas laikytina ankstyvosios konfucinės etikos svarbiausiais bruožais. Tuo pačiu, disertacijoje rekonstruojama bei kritiškai analizuojama kintanti vakarietiškoji ankstyvojo konfucianizmo recepcija. Pasirinktos interpretacijos disertacijoje lyginamos siekiant kritiškai pasverti tarp jų šalininkų tebeegzistuojančius nesutarimus bei įvertinti naujai pasiūlytos alternatyvios ankstyvojo konfucianizmo interpretacijos – konfucinės vaidmenų etikos – plėtojimo perspektyvas. Plačiau

Paaukoti miškai: galia ir interesai Japonijos miškų politikoje

Autorius: Linas Didvalis
Mokslo įstaiga: Tarptautinis krikščioniškasis universitetas
Gynimo metai: 2014

Disertacijoje analizuojama Japonijos interesų grupių veikla ir jų santykio su valstybės institucijomis dinamika po Antrojo pasaulinio karo, pasitelkiant miškų ir medienos politiką kaip atvejo studiją. Tyrime atskleidžiama skirtingų ministerijų tarpusavio ryšiai ir galios santykiai, užsienio politikos poveikis sprendimams šalies viduje, pilietinės visuomenės susiskaidymas ir priklausymas nuo užsienio organizacijų paramos, bei verslo atstovų veiksmai, siekiant ginti savo interesus. Disertacijoje parodoma sudėtinga ir neretai prieštaringa globalėjančios Japonijos situacija, kurioje susikerta siekiai tiek tausoti aplinką, tiek ir užtikrinti ekonomikos augimą, sukuriant priėjimą prie pigių, šaliai reikalingų žaliavų.

Tapatybės konstravimas Britanijos ir Indijos kine: pokolonijinis aspektas

Autorius: Deimantas Valančiūnas
Mokslo įstaiga: Vilniaus universitetas
Gynimo metai: 2013

Disertacijos objektas yra komercinis Britanijos ir Indijos kinas bei jame konstruojamos tapatybės. Tapatybės konstravimo problematika Indijos ir Britanijos filmuose yra tiriama remiantis trimis tapatybės analizės pokolonijinėje teorijoje pjūviais: kolonijinio diskurso kritika, antikolonijiniu nacionalizmu ir tautinės tapatybės konstravimu bei diasporinės tapatybės problematika. Lyginamasis dviejų, praeityje kolonijiniais saitais susietų valstybių kino filmų tyrimas leido pažvelgti į kompleksines tapatybės artikuliavimo pokolonijiniame laikotarpyje galimybes ir parodė, kad kolonijinė praeitis nėra vien tik istorinis reliktas, bet viena iš tapatybės konstravimo priemonių, nuolat sugrąžinama ir permąstoma šiuolaikinėje populiariojoje kultūroje ir kinematografijoje. Plačiau

Kinų ir turkų imigrantai Lietuvoje: imigracijos kilmė, tęstinumas ir migracijos tinklo formavimasis

Autorius: Karolis Žibas
Mokslo įstaiga: Vilniaus universitetas
Gynimo metai: 2012

Disertacijoje analizuojamos kinų ir turkų imigracijos prielaidos, migracijos tinklo formavimosi procesai, apimantys analizuojamų imigrantų grupių socialinius ryšius, dalyvavimą darbo rinkoje, apgyvendinimo, švietimo, socialinių paslaugų sektoriuose. Lygiagrečiai migracijos motyvams ir migracijos tinklo kūrimuisi, atskleidžiamos kinų ir turkų nuostatos dėl ilgalaikio gyvenimo Lietuvoje ir Lietuvos pilietybės įgijimo. Disertacijoje pateikiami tiek naujausi statistiniai duomenys apie imigracijos dinamiką ir Lietuvoje vyraujančią imigracijos struktūrą, tiek empiriniai duomenys apie kinų ir turkų vidinius ir išorinius socialinius bei ekonominius ryšius, individualias ir kolektyvines imigracijos patirtis. Plačiau

Politinio stabilumo Centrinės Azijos valstybėse problema: iššūkiai ir stabilizacijos pagrindai

Autorius: Vadim Volovoj
Mokslo įstaiga: Vilniaus universitetas
Gynimo metai: 2012

Šiuolaikinė Centrinė Azija (CA / Kazachstanas, Uzbekistanas, Kyrgyzstanas, Tadžikistanas ir Turkmėnistanas) yra tarptautiniu mastu ekonomine ir saugumo prasme svarbus regionas. Jo didžiausia problema – ilgalaikio politinio stabilumo, kuris tapo disertacijos objektu, stoka. Atitinkamai, disertacijos tikslas buvo nustatyti pagrindines esamo ir potencialaus Centrinės Azijos valstybių nestabilumo priežastis, detaliai atskleisti jų esmę ir pasiūlyti efektyvią ilgalaikio stabilumo CA šalyse užtikrinimo koncepciją. Stabilumas studijoje apibrėžtas kaip revoliucijos bei objektyvios / subjektyvios (psichologinės) socio-politinės ir socio-ekonominės nepasitenkinimo valdžia bazės kaip revoliucijos prielaidos ir sąlygos atskiroje šalyje nebuvimas. Plačiau

Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top