Azijos studijos Lietuvoje

Rašomos disertacijos


Atsiprašome, šiuo metu įrašų nėra...

Apgintos disertacijos

Paaukoti miškai: galia ir interesai Japonijos miškų politikoje

Autorius: Linas Didvalis
Mokslo įstaiga: Tarptautinis krikščioniškasis universitetas
Gynimo metai: 2014

Disertacijoje analizuojama Japonijos interesų grupių veikla ir jų santykio su valstybės institucijomis dinamika po Antrojo pasaulinio karo, pasitelkiant miškų ir medienos politiką kaip atvejo studiją. Tyrime atskleidžiama skirtingų ministerijų tarpusavio ryšiai ir galios santykiai, užsienio politikos poveikis sprendimams šalies viduje, pilietinės visuomenės susiskaidymas ir priklausymas nuo užsienio organizacijų paramos, bei verslo atstovų veiksmai, siekiant ginti savo interesus. Disertacijoje parodoma sudėtinga ir neretai prieštaringa globalėjančios Japonijos situacija, kurioje susikerta siekiai tiek tausoti aplinką, tiek ir užtikrinti ekonomikos augimą, sukuriant priėjimą prie pigių, šaliai reikalingų žaliavų.

Tapatybės konstravimas Britanijos ir Indijos kine: pokolonijinis aspektas

Autorius: Deimantas Valančiūnas
Mokslo įstaiga: Vilniaus universitetas
Gynimo metai: 2013

Disertacijos objektas yra komercinis Britanijos ir Indijos kinas bei jame konstruojamos tapatybės. Tapatybės konstravimo problematika Indijos ir Britanijos filmuose yra tiriama remiantis trimis tapatybės analizės pokolonijinėje teorijoje pjūviais: kolonijinio diskurso kritika, antikolonijiniu nacionalizmu ir tautinės tapatybės konstravimu bei diasporinės tapatybės problematika. Lyginamasis dviejų, praeityje kolonijiniais saitais susietų valstybių kino filmų tyrimas leido pažvelgti į kompleksines tapatybės artikuliavimo pokolonijiniame laikotarpyje galimybes ir parodė, kad kolonijinė praeitis nėra vien tik istorinis reliktas, bet viena iš tapatybės konstravimo priemonių, nuolat sugrąžinama ir permąstoma šiuolaikinėje populiariojoje kultūroje ir kinematografijoje. Plačiau

Politinio stabilumo Centrinės Azijos valstybėse problema: iššūkiai ir stabilizacijos pagrindai

Autorius: Vadim Volovoj
Mokslo įstaiga: Vilniaus universitetas
Gynimo metai: 2012

Šiuolaikinė Centrinė Azija (CA / Kazachstanas, Uzbekistanas, Kyrgyzstanas, Tadžikistanas ir Turkmėnistanas) yra tarptautiniu mastu ekonomine ir saugumo prasme svarbus regionas. Jo didžiausia problema – ilgalaikio politinio stabilumo, kuris tapo disertacijos objektu, stoka. Atitinkamai, disertacijos tikslas buvo nustatyti pagrindines esamo ir potencialaus Centrinės Azijos valstybių nestabilumo priežastis, detaliai atskleisti jų esmę ir pasiūlyti efektyvią ilgalaikio stabilumo CA šalyse užtikrinimo koncepciją. Stabilumas studijoje apibrėžtas kaip revoliucijos bei objektyvios / subjektyvios (psichologinės) socio-politinės ir socio-ekonominės nepasitenkinimo valdžia bazės kaip revoliucijos prielaidos ir sąlygos atskiroje šalyje nebuvimas. Plačiau

JAV karinės transformacijos poveikis Rusijos ir Kinijos saugumo politikai

Autorius: Karolis Aleksa
Mokslo įstaiga: Vilniaus universitetas
Gynimo metai: 2012

Po Šaltojo karo JAV išliko stipriausia kariniu požiūriu valstybė, tačiau, nepaisant to, JAV buvo itin susirūpinusi savo karinio pranašumo išlaikymu ateityje, kuris leistų užtikrinti tolesnę JAV lyderystę sprendžiant svarbiausius tarptautinius klausimus. JAV karinio pranašumo išlaikymo priemonėmis po Šaltojo karo tapo trys karinės JAV tranformacijos iniciatyvos: konvencinių pajėgų transformacija, priešraketinių gynybos sistemų ir ilgo nuotolio tikslaus konvencinio smūgio pajėgumų kūrimas. Atsižvelgiant į tai, kad Rusijai ir Kinijai – oponuojančioms JAV valstybėms, JAV karinė transformacija tapo dideliu iššūkiu, disertacijoje tyrimo problema apibrėžta kaip siekis suprasti, ar ir kaip JAV karinė transformacija kelia grėsmę Rusijos ir Kinijos saugumui, ir kaip tai veikia Rusijos ir Kinijos saugumo politiką JAV atžvilgiu. Plačiau

Kinų ir turkų imigrantai Lietuvoje: imigracijos kilmė, tęstinumas ir migracijos tinklo formavimasis

Autorius: Karolis Žibas
Mokslo įstaiga: Vilniaus universitetas
Gynimo metai: 2012

Disertacijoje analizuojamos kinų ir turkų imigracijos prielaidos, migracijos tinklo formavimosi procesai, apimantys analizuojamų imigrantų grupių socialinius ryšius, dalyvavimą darbo rinkoje, apgyvendinimo, švietimo, socialinių paslaugų sektoriuose. Lygiagrečiai migracijos motyvams ir migracijos tinklo kūrimuisi, atskleidžiamos kinų ir turkų nuostatos dėl ilgalaikio gyvenimo Lietuvoje ir Lietuvos pilietybės įgijimo. Disertacijoje pateikiami tiek naujausi statistiniai duomenys apie imigracijos dinamiką ir Lietuvoje vyraujančią imigracijos struktūrą, tiek empiriniai duomenys apie kinų ir turkų vidinius ir išorinius socialinius bei ekonominius ryšius, individualias ir kolektyvines imigracijos patirtis. Plačiau

Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top