Azijos studijos Lietuvoje

Vykdanti institucija: Vilniaus Universitetas
Kalba: Lietuvių
Valstybinis kodas: 621U71001
Studijų sritis: Humanitariniai mokslai
Studijų pakopa: Magistras
Studijų forma: Nuolatinės
Studijų trukmė metais: 2
Apimtis kreditais: 120
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis / profesinė kvalifikacija: Azijos studijų magistras
Programos adresas AIKOS sistemoje: http://www.aikos.smm.lt/aikos/paieska.htm?m=program&a=displayItem&id=62607H101&table=0

Programos paskirtis Programa skirta rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistams, gebantiems savarankiškai tyrinėti ir spręsti poblemas, susijusias su Rytų ir Pietų Azijos regionų kultūrine ir socialine dinamika, tarpregionine Europos ir Azijos integracija globalizacijos sąlygomis, taikant regionistikos mokslų metodologijas. Kam rengiami specialistai? Šiuolaikinių Azijos studijų programa rengs specialistus visų pakopų valstybės viešojo administravimo įstaigoms, šalies ir tarptautinėms kultūros, mokslo ir švietimo, gynybos, politinėms organizacijoms ir fondams, nevyriausybinėms organizacijoms, privataus verslo organizacijoms. Baigę programos studijas specialistai bus pasirengę tęsti doktorantūros studijas.

Kokių gebėjimų ir įgūdžių studentai įgis? Programos absolventai gebės: taikyti tarpdisciplininius tyrimo metodus fundamentiniuose šiuolaikinių Azijos kultūrų tyrimuose; tyrinėti tradicinių Azijos kultūrų pokyčius modernybės laikotarpiu; analizuoti regioninės ir nacionalinės tapatybės strategijas Azijoje; atpažinti ir nagrinėti sociokultūrinės tapatybės modelius etninėse kultūrose, analizuoti ir spręsti problemines situacijas kylančias dėl etninių ir nacionalinių prieštaravimų; ugdyti tarpkultūrinės komunikacijos ir tarptautiškumo kompetencijas; tarpininkauti tarptautinio bendradarbiavimo su Azijos šalimis, strateginio planavimo, politikos, švietimo, kultūros srityse.

Studentų priėmimas Studentų priėmimas vyksta kas dveji metai. Į šią studijų programą priimami asmenys, baigę humanitarinių arba socialinių mokslų bakalauro studijas arba vientisųjų universitetinių studijų absolventai. Baigusieji ne VU Orientalistikos centro lyginamųjų Azijos studijų bakalauro studijų programą studijų eigoje privalo išklausyti išlyginamuosius kursus. Privalomas anglų kalbos žinojimo įrodymas. Formuojant konkursinį balą papildomai pridedama: 20 balų išklausiusiems ne trumpesnį kaip 256 val. vienos iš Azijos kalbų kursą; 10 balų išklausiusiems ne trumpesnį kaip 192 val. vienos iš Azijos kalbų kursą; 5 balai išklausiusiems ne trumpesnį kaip 96 val. vienos iš Azijos kalbų kursą arba ne mažiau kaip du kursus (4 kreditai) iš lyginamųjų Azijos studijų studijų programos specialaus lavinimo dalykų.

Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top