Asian studies in Lithuania
1893 - 1960

Lithuanian traveler, geographer, public figure, initiator of professional geography in Lithuania. K. Pakštas had been traveling a lot for academic purposes: had visited almost all of the European countries, African and North American continents, Brazil, USSR, and Palestine, Israel. He was observing and analyzing climate in Lithuania, has started systematic lake researches. K. Pakštas was one of the most active initiators of many different social organizations, had participated in various international academic and political congresses, and wrote a great number of works in Lithuanian. Moreover, K. Pakštas is an author the “Backup Lithuania” – mockingly rated idea of Lithuanians colonizing Angola (later Honduras) and establishing the Republic of Lithuania there.

For Asian studies K. Pakštas is important for the descriptions of some of the Middle East countries in his book „Aplink Afriką“(“Around Africa”). In this book the author describes not only Egypt, but Palestine and Israel as well. The last part of the book contains descriptions of the most famous (Great Pyramid of Giza, Egyptian Museum, etc.) and the most sacred (Church of the Holy Sepulchre, Dome of the Rock, Western Wall, etc.) places, landscapes, and the impressions the author had while visiting those countries. In this book K. Pakštas provides information about local traditions, business, urbanization and modernization, development of education. What is more, there are many historical facts, demographic data of Egypt, Palestine and Israel.

Studies
Bakalauras (Kauno kunigų seminarija, 1913-1913)
Bakalauras (Valparaiso universitetas, 1915)
Bakalauras (Sociologija ir politika , Lojolos universitetas, 1915)
Bakalauras (Fordhamo universitetas, Sociologijos fakultetas, 1915-1918)
Doktorantūra (Fribūro universitetas, 1919-1923, studijavo ekonomiką, geografiją, geologiją, geofiziką; apgynė daktaro disertaciją „Lietuvos klimatas“.)

Biography facts
1893 m. birželio 29 d. : gimė Alinaukoje (Utenos aps., Užpalių vls.).
1908 m.: baigė Užpalių pradžios mokyklą ir išvyko į Kauną (čia dirbo Saliamono Banaičio spaustuvėje).
1912 m.: Peterburgo Jekaterinos gimnazijoje eksternu išlaikė šešių gimnazijos klasių egzaminus.
1913 m.: trumpai dirbo vaistininku Jiezne, Birštone.
1914 m.: išvyko į JAV, dirbo įvairų darbą.
1916-1918 m.: dirbo Tautos fondo generaliniu sekretoriumi; daug prisidėjo renkant aukas Lietuvos reikalams.
1919 m.: grįžo į Lietuvą, dirbo ryšių karininku Prancūzijos, JAV ir D. Britanijos karinėse misijose.
1923-1924 m. : grįžo į JAV, dirbo laikraščio „Darbininkas“ redaktoriumi Bostone.
1924-1925 m. : dirbo laikraščio „Draugas“ vyr. redaktoriumi Čikagoje.
1925 m.: buvo pakviestas Lietuvos universiteto (dab. VDU) Teologijos-filosofijos fakulteto ir grįžo į Lietuvą.
1925-1939 m.: Lietuvos universitete dėstė įvairias geografijos mokslų disciplinas.
1925 m.: kelionė po Š. Ameriką.
1925 m. : tapo docentu.
1926-1930 m. ir 1950-1957 m.: Lietuvos krikščionių demokratų partijos CK narys.
1926 m. : tapo Lietuvos katalikų mokslo akademijos nariu, nuo 1939 m. – narys akademikas.
1927 m. : kelionė į Braziliją.
1927-1930 m.: vadovavo Tarptautiniam bankui, priklausiusiam JAV lietuviams.
1928-1931 m.: kas antrą savaitgalį Latvijos universitete skaitė geografijos paskaitas.
1929 m.: tapo profesoriumi.
1930-1940 m.: Ateitininkų federacijos vyriausiasis vadas.
1930-1931 m.: laivu keliavo aplink Afriką.
1931 m.: perėjo į Matematikos-gamtos fakultetą, buvo geografijos katedros vedėjas.
1933 m. : keliavo į Palestiną, SSRS.
1933-1939 m. : vadovavo Lietuvių-švedų draugijai.
1934 m.: suorganizavo Lietuvos geografų draugiją (iki 1940 m. buvo jos pirmininkas).
1934 m.: apdovanotas Švedijos Geografijos ir antropologijos draugijos Andree medaliu.
1934-1939 m.: Lietuvių-amerikiečių draugijos vicepirmininkas (t.p. priklausė Lietuvių-prancūzų, Lietuvių-šveicarų draugijoms).
1938 m.: pripažintas Latvijos Trijų žvaigždžių ordino komandoru.
1939 m.: paskelbtas Jo Didenybės Švedijos Karaliaus Vazos ordino kavalieriumi.
1939 m.: išvyko į JAV.
1939-1941 m.: dėstė Vidurio Europos politinę geografiją Kalifornijos universitete.
1941 m.: Čikagoje įkūrė Lietuvių kultūros institutą ir iki 1943 m. vid. jam vadovavo.
1943-1944 m.: dėstė Karletono kolegijoje.
1947-1948 m.: dėstė Armijos kalbų mokykloje.
1949-1954 m. : dėstė Duguesne.
1950-1959 m. : Centrinės Europos krikščionių demokratų unijos vicepirmininkas.
1951 m. : Čikagoje įkūrus Lituanistikos institutą, vadovavo Geografijos ir Tarptautinių santykių skyriams.
1951 m. : įkūrė Centrinės Europos federalinį klubą, iki 1955 m. jam pirmininkavo.
1954-1957 m.: dirbo Kongreso bibliotekoje Vašingtone.
1955 m.: dėstė Merilendo universitete.
1957 m. : pradėjo dėstyti Stiubenvilio kolegijoje, įvairiose aukštosiose mokyklose dėstė geografiją, geopolitiką ir įvadą į socialinius mokslus.
1960 m. rugsėjo 11d.: mirė Čikagoje, JAV. Palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse, Čikagoje.
1997 m.: Lietuvos geografų draugija įsteigė K. Pakšto medalį, kuriuo apdovanojami asmenys, labiausiai nusipelnę geografijos mokslui.

List of mobographies: None

Book list: None

Initiators of the project: Japan foundation VDU
Top