Asian studies in Lithuania
1886 - 1942

Statesman, lawyer, philosopher, educator, professor, Prime Minister of Republic of Lithuania, one of the twenty signatories of the Act of 16 February (Act of Independence of Lithuania), author of a huge number of academic articles, publisher and editor of many periodical magazines and newspapers. The main academic fields of interest: philosophy, history, pedagogy, religion and history of religion. While analyzing the history of Western philosophy and religion P. Dovydaitis looked for analogies between Western and Eastern (mostly Middle East) cultures, compared their beliefs, analyzed the reasons of their differences and the areas of cultural influence.

P. Dovydaitis claimed that religion and science complement and give a sense to each other. He thought that religion is one of the main components of culture, and agreed with an idea of existence of national philosophy. P. Dovydaitis published a great number of articles and case studies about religion, history of religions, hagiography, philosophy, history of culture and pedagogy. Since the foundation of the University of Lithuania (now VMU) in 1922 P. Dovydaitis worked there as a lecturer. His courses were the history of religions, history of ancient and medieval philosophy, philosophy of history, ancient history, history of pedagogy, pedagogy. P. Dovydaitis had established a few Catholic organizations: “Pavasaris” (“Spring”), “Ateitis” (“Future”) and one for Catholic female students.

In the journals that P. Dovydaitis edited (“Kosmos”, “Logos”,“Soter”) he had published many articles of Lithuanian scientists, his own and translated works of foreign scholars. The topics that might be found in the journals that are linked with Asia: Babel, Gilgamesh fight with Humbaba, Semitic, Babylonian and Israelite beliefs, Sumerian-Akkadian parallels with biblical prehistory, etc. Some of the articles also analyzed relations between the religion of the Old Testament (and partly the New Testament) and the ancient religions of the Middle East (including India, e.g., P. Dovydaitis’ article “Christianity and Buddhism”). In his article about the philosophy of history P. Dovydaitis briefly discuss the situation of Babylonian, Indian and Persian philosophy of history. In the beginning of one of the most significant works of P. Dovydaitis – “From the history of our worldview” – the author reviews the worldview of Ancient Chinese, Indian, Persian, Egyptian and Babylonian, and in the rest part of the work he mostly focuses on Europe. Moreover, P. Dovydaitis had written approximately 130 short descriptive articles about people related with the science of religion and history (including Orientalists, Semitologist, Assyriologist, Egyptologists, Indologists, Sinologists and others). P. Dovydaitis contributed to the publication of the Lithuanian encyclopedia as well. Not counting his articles about religion and philosophy, he also described the Arabic science.

Studies
Bakalauras (Maskvos universitetas, Teisės fakultetas, 1908-1912)
Bakalauras (Maskvos universitetas, Istorijos-filosofijos fakultetas , 1912-1913, studijos nutrauktos.)

Biography facts
1886 m. gruodžio 2 d.: gimė Runkiuose (Višakio Rūdos vslč.).
1904 m.: įstojo į Veiverių mokytojų seminariją, iš kurios 1905 m. buvo pašalintas.
1908 m.: Marijampolėje eksternu išlaikė gimnazijos baigimo egzaminus.
1911 m. : pradėjo leisti žurnalo „Draugija“ priedą „Ateitis“.
1913-1915 m.: redagavo dienraštį „Viltis“.
1916-1922 m.: „Saulės“ (vėliau Kauno I valstybinės) gimnazijos direktorius.
1917 m.: Vilniaus konferencijoje išrinktas Lietuvos Tarybos nariu.
1918 m. vasario 16 d.: pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą.
1918 m.: tapo žurnalo „Lietuvos mokykla“ redaktoriumi.
1919 m. kovo 9 (12) d.–balandžio 12 d.: Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas.
1920-1922 m.: dėstė Aukštuosiuose kursuose Kaune.
1920-1940 m.: leido ir redagavo žurnalą „Kosmos“.
1920-1924 m.: vadovavo Lietuvos katalikų mokytojų sąjungai.
1921 m.: pradėjo leisti „Naujosios vaidilutės“ žurnalą (redaktorius iki 1940 m.).
1921-1938 m.: žurnalo „Logos“ redaktorius.
1921-1927 m.: vadovavo ateitininkams.
1922-1940 m.: dėstė VDU (iki 1930 m. – Lietuvos universitetas), Religijų istorijos katedros vedėjas; universiteto Senato sekretorius; Teologijos ir filosofijos fakulteto sekretorius.
1922-1940 m.: Lietuvos katalikų mokslo akademijos (LKMA) Centro valdybos vicepirmininkas.
1924-1930 m.: žurnalo „Soter“ redaktorius.
1927 m.: suteiktas profesoriaus vardas.
1928-1940 m.: Lietuvos darbo federacijos vadovas.
1929-1940 m.: savaitraščio „Darbininkas“ redaktorius.
1931-1937 m.: Katalikų veikimo centro vicepirmininkas.
1931-1940 m.: „Lietuviškosios enciklopedijos“ viceredaktorius.
1932 m.: trims mėnesiams uždarytas į kalėjimą dėl valdžios kritikos.
1933 m.: Lietuvos katalikų mokslo akademijos akademikas.
1935 m.: suteiktas filosofijos mokslų daktaro laipsnis už mokslinį darbą.
1940 m.: atleistas iš VDU, uždarius Teologijos-filosofijos fakultetą.
1941 m. birželio 14 d.: suimtas NKVD ir vėliau ištremtas į Rusiją prie Uralo.
1942 m. liepos mėn.: uždarytas į Sverdlovsko kalėjimą.
1942 m. lapkričio 4 d: nuteistas ir sušaudytas Sverdlovske (dab. Jekaterinburgas). Palaidojimo vieta nežinoma.
2000 m. gegužės 7 d.: popiežiaus paskelbtas kankiniu.
2007 m.: P. Dovydaičiui ir dar dviems Vasario 16–osios Nepriklausomybės Akto signatarams – K. Bizauskui ir V. Mironui – atidengtas kenotafas Rasų kapinėse, Vilniuje.

List of mobographies: None

Book list: None

Initiators of the project: Japan foundation VDU
Top