Azijos studijos Lietuvoje
1893 - 1960

Lietuvių keliautojas, geografas, visuomenės veikėjas, profesionaliosios geografijos Lietuvoje pradininkas. Mokslo interesais daug keliavo: pabuvojęs beveik visose Europos šalyse, apkeliavo Afriką, Š. Ameriką, taip pat Braziliją, SSRS, lankėsi Palestinoje, Izraelyje. K. Pakštas stebėjo ir analizavo Lietuvos klimatą, pradėjo sistemingus ežerų tyrimus. Jis buvo vienas aktyviausių įvairių visuomeninių organizacijų steigėjų, dalyvavo įvairiuose tarptautiniuose moksliniuose ir politiniuose kongresuose, daug rašė į lietuvišką spaudą. Taip pat K. Pakštas yra pašaipiai vertinamos “atsarginės Lietuvos” idėjos – planingai kolonizuoti Angolą (vėliau Hondūrą) – autorius.

Azijos studijoms jis svarbus kelių Artimųjų Rytų šalių aprašymais savo knygoje „Aplink Afriką“. Šioje knygoje autorius aprašo ne tik Egiptą, bet taip pat ir Palestiną bei Izraelį, kuriuose apsilankė grįždamas iš Afrikos į Lietuvą. Knygoje K. Pakštas pateikia žymiausių (Cheopso piramidė, Kairo Egipto muziejus ir kt.) bei švenčiausių (Šv. Kapo bazilika, Omaro mečetė, Raudų siena ir kt.) šių kraštų vietų, kraštovaizdžių aprašymus, savo paties įspūdžius. Autorius nemažai dėmesio skiria vietos tradicijoms, verslams, miestų augimui ir modernėjimui, mokslo raidai. Knygoje taip pat pateikiama nemažai istorinių faktų, demografinių duomenų.

Daugiau skaitykite:

Studijos
Bakalauras (Kauno kunigų seminarija, 1913-1913)
Bakalauras (Valparaiso universitetas, 1915)
Bakalauras (Sociologija ir politika , Lojolos universitetas, 1915)
Bakalauras (Fordhamo universitetas, Sociologijos fakultetas, 1915-1918)
Doktorantūra (Fribūro universitetas, 1919-1923, studijavo ekonomiką, geografiją, geologiją, geofiziką; apgynė daktaro disertaciją „Lietuvos klimatas“.)

Biografijos faktai
1893 m. birželio 29 d. : gimė Alinaukoje (Utenos aps., Užpalių vls.).
1908 m.: baigė Užpalių pradžios mokyklą ir išvyko į Kauną (čia dirbo Saliamono Banaičio spaustuvėje).
1912 m.: Peterburgo Jekaterinos gimnazijoje eksternu išlaikė šešių gimnazijos klasių egzaminus.
1913 m.: trumpai dirbo vaistininku Jiezne, Birštone.
1914 m.: išvyko į JAV, dirbo įvairų darbą.
1916-1918 m.: dirbo Tautos fondo generaliniu sekretoriumi; daug prisidėjo renkant aukas Lietuvos reikalams.
1919 m.: grįžo į Lietuvą, dirbo ryšių karininku Prancūzijos, JAV ir D. Britanijos karinėse misijose.
1923-1924 m. : grįžo į JAV, dirbo laikraščio „Darbininkas“ redaktoriumi Bostone.
1924-1925 m. : dirbo laikraščio „Draugas“ vyr. redaktoriumi Čikagoje.
1925 m.: buvo pakviestas Lietuvos universiteto (dab. VDU) Teologijos-filosofijos fakulteto ir grįžo į Lietuvą.
1925-1939 m.: Lietuvos universitete dėstė įvairias geografijos mokslų disciplinas.
1925 m.: kelionė po Š. Ameriką.
1925 m. : tapo docentu.
1926-1930 m. ir 1950-1957 m.: Lietuvos krikščionių demokratų partijos CK narys.
1926 m. : tapo Lietuvos katalikų mokslo akademijos nariu, nuo 1939 m. – narys akademikas.
1927 m. : kelionė į Braziliją.
1927-1930 m.: vadovavo Tarptautiniam bankui, priklausiusiam JAV lietuviams.
1928-1931 m.: kas antrą savaitgalį Latvijos universitete skaitė geografijos paskaitas.
1929 m.: tapo profesoriumi.
1930-1940 m.: Ateitininkų federacijos vyriausiasis vadas.
1930-1931 m.: laivu keliavo aplink Afriką.
1931 m.: perėjo į Matematikos-gamtos fakultetą, buvo geografijos katedros vedėjas.
1933 m. : keliavo į Palestiną, SSRS.
1933-1939 m. : vadovavo Lietuvių-švedų draugijai.
1934 m.: suorganizavo Lietuvos geografų draugiją (iki 1940 m. buvo jos pirmininkas).
1934 m.: apdovanotas Švedijos Geografijos ir antropologijos draugijos Andree medaliu.
1934-1939 m.: Lietuvių-amerikiečių draugijos vicepirmininkas (t.p. priklausė Lietuvių-prancūzų, Lietuvių-šveicarų draugijoms).
1938 m.: pripažintas Latvijos Trijų žvaigždžių ordino komandoru.
1939 m.: paskelbtas Jo Didenybės Švedijos Karaliaus Vazos ordino kavalieriumi.
1939 m.: išvyko į JAV.
1939-1941 m.: dėstė Vidurio Europos politinę geografiją Kalifornijos universitete.
1941 m.: Čikagoje įkūrė Lietuvių kultūros institutą ir iki 1943 m. vid. jam vadovavo.
1943-1944 m.: dėstė Karletono kolegijoje.
1947-1948 m.: dėstė Armijos kalbų mokykloje.
1949-1954 m. : dėstė Duguesne.
1950-1959 m. : Centrinės Europos krikščionių demokratų unijos vicepirmininkas.
1951 m. : Čikagoje įkūrus Lituanistikos institutą, vadovavo Geografijos ir Tarptautinių santykių skyriams.
1951 m. : įkūrė Centrinės Europos federalinį klubą, iki 1955 m. jam pirmininkavo.
1954-1957 m.: dirbo Kongreso bibliotekoje Vašingtone.
1955 m.: dėstė Merilendo universitete.
1957 m. : pradėjo dėstyti Stiubenvilio kolegijoje, įvairiose aukštosiose mokyklose dėstė geografiją, geopolitiką ir įvadą į socialinius mokslus.
1960 m. rugsėjo 11d.: mirė Čikagoje, JAV. Palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse, Čikagoje.
1997 m.: Lietuvos geografų draugija įsteigė K. Pakšto medalį, kuriuo apdovanojami asmenys, labiausiai nusipelnę geografijos mokslui.

Monografijų sąrašas: Nėra

Sudarytų knygų sąrašas: Nėra

Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top